Petak, 31 Ožujak 2023
UZ SLUČAJ KOJI JE POKRENUT RASPRAVOM NA GRADSKOM VIJEĆU GRADA KORČULE

Donosimo očitovanje Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula Odgojiteljskom vijeću

Korčula Korčula Foto: Duje Klarić / CROPIX


Uz slučaj koji je pokrenut raspravom na Gradskom vijeću Grada Korčule o radu Dječjeg vrtića Korčula o kojem smo pisali OVDJE, donosimo i očitovanje Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula Odgojiteljskom vijeću:

Dječji vrtić Korčula
Pelavin mir bb
20260 Korčula
Korčula, 21. ožujka 2022. god.

N/P Odgojiteljsko vijeće

Predmet: Očitovanje o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula

Poštovane odgajateljice,
obraćamo vam se zbog situacije nastale na sjednici Gradskog vijeća Korčula održanoj 16. ožujka na kojoj se između ostaloga raspravljalo i o izvješću o radu Dječjeg vrtića za 2021. godinu te planu i program rada DV Korčula za pedagošku godinu 2021./2022.

Upravno vijeće vrtića još u studenom prošle godine nije usvojilo financijski plan i program ustanove te smo s tim u vezi na 7. sjednici GV Korčula na rad ravnateljice iznijele niz kritika. Iako nas se proziva za nesnalaženje u radu i na zadiranje u ovlasti ravnateljice i stručnih tijela, odgovorno tvrdimo kako niti u jednom trenutku ovlasti koje su nam dane nismo prekoračile.

Upravno vijeće ustanove predstavlja upravljačko tijelo i naše ovlasti su taksativno navedene u članku 58. statuta. S tim u vezi, u upravljanju vrtićem osobito problematičnim smatramo neracionalnu potrošnju financijskih sredstava gdje se na pojedine stavke iz godine u godinu neopravdano troši sve više, dok se na druge stavke troši nedovoljno. Budući da naši prijedlozi o preraspodjeli sredstava nisu u potpunosti prihvaćeni – iako prema članku 58. statuta upravno vijeće: “donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan za kalendarsku godinu i obračun financijskog plana” – kako smo bili spriječeni u obavljanju te važne statutarne ovlasti, cijela situacija rezultirala je našim neprihvaćanjem od strane ravnateljice predloženog financijskog plana za 2022. godinu.

U skladu s našim ovlastima predlagale smo vrlo konkretna rješenja za poboljšanje rada ustanove koja nisu prihvaćena, razmatrali i upozoravali na višestruke pritužbe roditelja vezano za nedostatnu komunikaciju u vezi s radom vrtića, razmatrale pritužbe zaposlenika vrtića vezano za kršenje njihovih radnih prava kao i pritužbe predstavnika udruga s kojima vrtić ostvaruje dugoročnu suradnju osobito bitnu za skrb djece.

Više puta upozoravale smo na kršenje odredbi pravnih akta ustanove kao i na ozbiljna kašnjenja u donošenju važnih odluka zbog kojih se poslovanje vrtića dodatno kompliciralo, a kvaliteta usluge posljedično smanjivala. Određeni dokumenti koje je ustanova obavezna imati, niti nakon više od šest mjeseci od traženja nisu nam dani na uvid.

Zbog sustavnog ignoriranja zahtjeva članica Upravnog vijeća bile smo primorane nadpolovičnom večinom članstva sazvati i sjednicu UV-a na koju je zbog ozbiljnosti situacije bila pozvana i predstavnica Osnivača ustanove – gradonačelnica Nika Silić Maroević.

Kao što je razvidno iz navedenog, upućene kritike odnose se isključivo na upravljanje ustanovom, s obzirom na to da nismo niti ovlaštene niti kompetentne za procjenjivanje stručno-pedagoškog rada ustanove.

Stručno tijelo vrtića je Odgojiteljsko vijeće koje čine odgajatelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Vrtiću. Budući da zapisnici sa sjednica Odgajiteljskog vijeća nisu objavljeni na mrežnim stranicama ustanove iako bi isti trebali biti javno dostupni, zbog nedostatka informacija o vašoj uključenosti u rad ustanove želimo vam skrenuti pažnju na vaše ovlasti propisane statutom.

Prema članku 72. statuta Odgajiteljsko vijeće:
1. predlaže Vrtićki kurikulum,
2. sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića,
3. prati ostvarivanje plana i programa rada,
4. skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom,
5. daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti,
6. raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima,
7. potiće i promiće stručni rad,
8. predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala,
9. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim aktima Vrtića.

S obzirom na važnost Odgajiteljskog vijeća kao stručnog tijela ustanove pozivamo vas na aktivnije uključenje u rad u skladu sa dodijeljenim ovlastima. Vaš stručan doprinos smatramo ključnim za pravilan rad ustanove te bi vaši eventualni prijedlozi za poboljšanje organizacije rada, u skladu sa stavkom 5. članka 72. statuta, sasvim sigurno doprinjeli unapređenju usluga vrtića.

U slučaju eventualnih nejasnoće ili pitanja vezanih za rad Upravnog vijeća stojimo vam na raspolaganju.

Za kraj želimo naglasiti kako ovo očitovanje potpisuju četiri od ukupno pet članica UV-a Dječjeg vrtića Korčula.

S poštovanjem,

Gorana Depolo – podpredsjednica UV-a
Vinka Lozica – članica UV-a
Ana Silić – članica UV-a
Ivana Pačić Unković – članica UV-a