Impressum

Izdavač:
Verbum publicum d.o.o.
Između dolaca 6
20236 Mokošica
OIB 60852160170

Direktor i glavni urednik:
Davor Mladošić

Redakcija i suradnici:

Nikolina Metković (urednica)
Kate Šutalo Cvjetković
Martin Burić
dr. sc. Ivica Granić