Utorak, 07 Ožujak 2023
ČISTOĆA DUBROVIK TRAŽI 20 ČISTAČA I 10 POMOĆNIH RADNIKA

Natječaj za čistače i pomoćne radnikeČISTOĆA d.o.o., Dubrovnik, Put od Republike 14, OIB: 16912997621, zastupano po predsjedniku uprave Marku Ivekoviću (u daljnjem tekstu: ČISTOĆA d.o.o.; Društvo), temeljem odredbe članka 7. Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta od dana 01.03. 2019. godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta od dana 20.09.2019. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta od dana 30.01.2020. godine (dalje u tekstu: Pravilnik) i Odluke Društva o potrebi za zasnivanjem radnog mjesta od dana 06. ožujka 2023. godine, raspisuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ
za prijam radnika/ca na radno mjesto „Čistač“ i na radno mjesto „Pomoćni radnik“

Osnovni podaci o radnim mjestima:

Radno mjesto:

1. Naziv radnog mjesta: Čistač
Broj izvršitelja: 20

Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme
Probni rad: 6 (šest) mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Dubrovnik
Razina obrazovanja: – (NSS,KV,SSS)
Radno iskustvo: nije potrebno

Natječaj vrijedi od: 06. ožujka 2023. godine do 20. ožujka 2023. godine.

OPIS POSLOVA:
- obavlja poslove čišćenja i pometanja javno prometnih površina,
- obavlja poslove pražnjenja zidnih i samostojećih košarica za sitni otpad i pseći izmet,
- održava čistoću odlagališta komunalnog otpada te okoliš istog,
- obavlja poslove košnje sa motornom kosilicom,
- poslove pražnjenja košarica za sitni otpad električnim vozilom,
- poslove ručnog pranja javno prometnih površina,
- preuzima različite vrste otpada od korisnika u spremnike 240 lit i prenosi ga na mjesto ukrcaja,
- prikuplja otpad zatečen na javno prometnim površinama i prenosi ga na mjesto
ukrcaja,
- preuzima različite vrste otpada od korisnika reciklažnih dvorišta i prenosi ga u
spremnike,
- obavlja poslove redovnog održavanja čistoće spremnika i prostora u reciklažnom
dvorištu,
- obavlja i druge poslove po nalogu nadređene osobe

2. Naziv radnog mjesta: Pomoćni radnik
Broj izvršitelja: 10

Vrsta radnog odnosa: određeno vrijeme
Probni rad: 6 (šest) mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Dubrovnik
Razina obrazovanja: – (NSS, KV,SSS)
Radno iskustvo: nije potrebno

Natječaj vrijedi od: 06. ožujka 2023. godine do 20. ožujka 2023. godine

OPIS POSLOVA:
- održava čistoću odlagališta komunalnog otpada te okoliš istog,
- obavlja poslove pražnjenja spremnika različitih vrsta otpada sa javnih odlagališta u
vozila,
- obavlja poslove košnje sa motornom kosilicom,
- obavlja poslove razvrstavanja otpada prema vrstama,
- obavlja poslove utovara i odvoza prikupljenog otpada,
- preuzima razne vrste otpada od korisnika te vrši utovar otpada u vozilo,
- obavlja druge poslove po nalogu nadređene osobe,
- prema potrebi obavlja poslove pomoćnog radnika na reciklaži otpada.

Kandidat za prijavu na natječaj za radno mjesto „Čistač“ i radno mjesto „Pomoćni radnik“ mora priložiti:
- vlastoručno potpisanu molbu,
- kratki životopis s naznačenom adresom, OIB-om i kontakt telefonom,
- presliku osobne iskaznice ili putovnice,
- neovjereni preslik svjedodžbe
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - ne starije od mjesec dana,
- uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid prije zasnivanja radnog odnosa.

Na natječaj za radno mjesto „Čistač“ i „Pomoćni radnik“ se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola (dalje u tekstu: kandidat/kinja).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) ili članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021), koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja OVDJE.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) a u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja OVDJE.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog natječajnog postupka kandidati/kinje ostvare najveći/isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat/kinja koji se u svojoj prijavi pozvao na pravo prednosti te isto dokazao.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Pravovremenom prijavom smatra se prijava podnesena u roku važenja natječaja (uključujući zadnji dan natječajnog roka). Dopunu prijave moguće je podnijeti zaključno s zadnjim danom natječajnog roka.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i prijava se neće razmatrati.

Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, kandidati/kinje su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (SL EU L119) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest (6) mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, kada se čuvaju do završetka tog postupka.

Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor (intervju) kako bi se utvrdile sposobnosti i motivacija za obavljanje poslova oglašenih radnih mjesta.

Razgovor sa svakim kandidatom pojedinačno obavlja imenovano Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam radnika/ce na radno mjesto „Čistač“ – 20 izvršitelja i radno mjesto ''Pomoćni radnik'' – 10 izvršitelja u ČISTOĆA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Nakon obavljenog razgovora Povjerenstvo sastavlja pisano izvješće na temelju kojeg predlaže Upravi društva donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s kandidatom koji je na obavljenom razgovoru pokazao najbolju sposobnost i motivaciju za oglašeno radno mjesto.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj. Nakon izbora odabrani kandidat se o trošku ČISTOĆA d.o.o. upućuje na liječnički pregled radi utvrđivanja sposobnosti za obavljanje poslova „Čistač“ ' i ''Pomoćni radnik''. Ako se liječničkim pregledom utvrdi da kandidat nije sposoban za obavljanje poslova radnih mjesta „Čistač“ i Pomoćni radnik'' s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.

Prijave se, sa svim potrebnim podacima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavlja u zatvorenoj omotonici na adresu:

ČISTOĆA d.o.o. Put od Republike 14 20 000 DUBROVNIK s naznakom „Natječaj za radno mjesto ČISTAČ“ ili „Natječaj za radno mjesto POMOĆNI RADNIK“ putem pošte ili osobno u sjedište ČISTOĆA d.o.o.

O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

ČISTOĆA d.o.o. zadržava pravo u cijelosti poništiti natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama. Obavijest o poništenju natječaja kandidati/kinje će dobiti pisanim putem.

Ovaj natječaj objavit će se s danom početka njegova važenja u sredstvima informiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno članku 32. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018, 32/2020, 18/2022), na oglasnoj ploči i web stranici ČISTOĆA d.o.o.: www.cistocadubrovnik.hr.

ČISTOĆA d.o.o.
Predsjednik uprave - Direktor
Marko Iveković