Impressum

Izdavač:
Verbum publicum d.o.o.
Između dolaca 6
20236 Mokošica
OIB 60852160170

Direktor i glavni urednik:
Davor Mladošić

Nikolina Metković (urednica)